Time Value of Money Professional

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Time Value of Money Professional
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 8 Sep 11
Nhà phát triển: Business Compass LLC
Giấy phép: Thương mại
Giá: 19.99 $
Phổ biến: 0

Rating: 3.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

Time Value of Money Professional - Các tính năng chính: 1 hao với lưu / e-mail và đồ thị 2 So sánh với cho vay lưu / e-mail và đồ thị 3 Straight &... Ngày trái phiếu chuyển đổi với đồ thị 4 đầy đủ chức năng máy tính sau sửa chữa 5 6 Chi phí hàng năm ước tính 7 Forward / 8 tương lai lãi suất 9 NPV / IRR 10 T-Bill 11 Giờ Giá trị -....... PV, FV, thời gian và. Chi tiết quan tâm: Giá trị hao mòn - với khả năng lưu lịch hao vào thẻ SD và e-mail tab delimeted tập tin đính kèm cũng như biểu đồ hiển thị đồ và đồ thị dòng số dư và tổng thanh toán. Cho phép thanh toán và thanh toán mỗi năm thêm tùy chọn. ? Macaulaya s Thời gian 1 Ngay Bond Value, 2 Convertible Bond (CB) Giá trị (giá trị thẳng trái phiếu, giá trị chuyển đổi, và giá trị tùy chọn), năng suất đến ngày đáo hạn (YTM), 3 Chi lãi 4,: trái phiếu.... sửa đổi Thời gian, Thời gian Dollar,% thay đổi giá lãi suất (biến động) và giá trị giá của một điểm cơ bản (PVBP). 5 Biểu đồ so sánh:.. 1 So sánh các khoản vay 2 đồ thị &. Bảng xếp hạng khoa học-Postfix tính:...... 5 Thống kê chức năng + dữ liệu hoạt động 5 Xác suất 1 20 cơ bản số học hoạt động 2 khả năng xác định và thực hiện phân số 3 4 4 hoạt động bộ nhớ 5 13 hoạt động Trigonometry 6 lặp lại 7 Xác định tầm quan trọng và độ chính xác 8. . Đơn giản hóa phân hỗn hợp ngày:.. sự khác biệt giữa ngày 2 1 thêm / ngày trừ từ ngày 3 ngày trong tuần Chuyển tiếp &. Tương lai:..... Tùy chọn tính 1 tính của Mỹ và châu Âu và giá cả Gọi Đặt ngoại tệ 2 người Hy Lạp 3 tính Rho 2 (độ nhạy giá tùy chọn để lãi suất nước ngoài) 4 biến động Ngụ ý cho Mỹ và châu Âu lựa chọn giá 5 Lưu và e- Email lựa chọn giá cả và Hy Lạp 6 đồ thị lợi nhuận của các chiến lược lựa chọn Lãi suất:... 1 đơn giản 2 Compound 3 4 vĩnh viễn duy trì hiệu lực 5 danh nghĩa / Real, 6 Tỷ lệ hàng năm hiệu quả (EAR) T-Bill:..... 1, năng suất 2. .. giá 3 trái phiếu tương đương giá trị gia tăng Thời gian: 1 hao với lưu / e-mail và đồ thị 2 So sánh với cho vay lưu / e-mail và đồ thị 3 Chi phí ước tính hàng năm lãi suất 4 - Đơn giản, hợp chất, duy trì hiệu lực, vĩnh viễn, hiệu quả... Tỷ lệ hàng năm (EAR) và danh nghĩa / lãi suất Bất 5 NPV / IRR 6 Thời gian Giá trị -.. PV, FV, thời gian và lãi

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Business Compass LLC

Ý kiến ​​để Time Value of Money Professional

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi