Liên kết được tài trợ:

Collins English Dictionary Complete & Unabridged (Android)

Collins English Dictionary Complete & Unabridged (Android)

Các Collins từ điển tiếng Anh là một nguồn phong phú của lời cho tất cả những người yêu ngôn ngữ. Không chỉ là từ điển toàn diện và có thẩm quyền với 123.000 Headwords và 200.000 định nghĩa, nhưng nó cũng cung cấp bảo hiểm xuất sắc của thế giới, khu vực và phương ngữ tiếng Anh. Bao gồm một phạm vi rộng hơn của từ hơn bao giờ hết, phạm vi bảo hiểm mở rộng các mục địa lý, khoa học, kỹ...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi