Điều khoản sử dụng

Android, Android Market và Google chơi là thương hiệu của Google Inc

phát triển đồng ý rằng tải lên ứng dụng của họ vào trang web của chúng tôi thông qua hình thức liên lạc hoặc email, cung cấp cho chúng tôi quyền để xuất bản chúng, bao gồm cả các tập tin apk, hình ảnh và mô tả.

thông tin và các sản phẩm có sẵn cho bạn trên trang web này có thể có lỗi, có thể trong thời gian bị gián đoạn và cung cấp "như là" không có bảo hành.

Androware không chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung không chính xác, cho sự hoạt động của bất kỳ của các liên kết đến các trang web có liên quan.

Androware không thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho bất kỳ sản phẩm phần mềm, hoặc cho bất kỳ thiệt hại có thể được gây ra bởi họ thiếu hoặc có thể của họ phù hợp.

Vui lòng tham khảo các nhà phát triển phần mềm hỗ trợ kỹ thuật.

Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi